Algemene voorwaarden

Versie 2 – juni 2023

Artikel 1 – Definities
SportBSO NL is het overkoepelende bedrijf. Alle rechtsgeldige zaken van alle locaties van SportBSO NL worden via SportBSO NL bv geregeld.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de opvang van kinderen bij SportBSO NL in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar of groep 1 t/m groep 8 van het basisonderwijs.
2. De overeenkomst van de BSO wordt gesloten tussen voogd(en) van het kind en SportBSO NL bv.
3. Met uitzondering van het sluiten van de overeenkomst bedoeld in lid 2, kan elk der partijen rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst overdragen aan derden. In dit laatste geval is instemming van de wederpartij vereist.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel behoeft SportBSO NL bv geen toestemming van de voogd(en) van het kind voor het inschakelen van derden voor het innen van betalingen en evenmin de voogd(en van het kind voor het inschakelen van derden voor het voldoen van de betaling.

Artikel 3 – De kennismaking
1. SportBSO NL bv biedt digitaal via www.sportbsonl.nl informatie ter kennismaking aan, die voldoende gedetailleerd is om de voogd(en) van het kind bij zijn of haar oriëntatie m.b.t. de betreffende locatie van SportBSO NL.
2. Tevens is het de voogd(en) vrij om langs te komen gedurende de openingstijden van de locaties van SportBSO NL om eens kennis te maken met en eventueel te ervaren hoe SportBSO NL te werk gaat. Medewerkers staan de voogd(en) graag te woord.

Artikel 4 – Aanbod, tijden, planning
1. SportBSO NL biedt een opvang aan voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar of in de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs. SportBSO NL staat voor een gezonde levensstijl en draagt op een sportieve manier bij aan de motorische ontwikkeling van het kind.
2. SportBSO NL heeft haar deuren op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 13.45 t/m 18.15 uur. De woensdag en vrijdag zijn wij open vanaf 11.30 uur.
3. De dagindeling bestaat uit samen eten/drinken en dag doornemen, een sportmoment, een gezamenlijke pauze en vrij spelen.
4. In de vakanties zijn de dagen van 07.00 t/m 18.15 uur.
5. Gedurende het jaar zullen veel verschillende sporten, spellen, individuele en teamsporten voorbij komen. Kinderen komen op deze manier op een laagdrempelige manier in aanraking met tal van sporten.

Artikel 5 – Informatie uitwisselen
1. Correspondentie tussen SportBSO NL en de voogd(en) van het kind zal geschieden via de Bitcare app, mail, telefonisch, en mondelinge gesprekken. en uitsluitend tussen bevoegde personen.
2. Informatie verstrekking tussen SportBSO NL en de voogd(en) van het kind mogen niet gedeeld worden met derden, behalve als daar van beide partijen toestemming voor gegeven is.
3. Maandelijks zal SportBSO NL zorgen voor een nieuwsbrief, waarbij de voogd(en) van het kind op de hoogte worden gehouden van verschillende activiteiten, nieuwtjes, etc. van de betreffende locatie van SportBSO NL.

Artikel 6 – Oudercommissie
1. SportBSO NL wil op alle locaties een oudercommissie. Informatie hierover gaat via nieuwsbrieven van de betreffende locatie.

Artikel 7 – Aanmelding, opzegging
1. Aanmelden voor SportBSO NL, doet u d.m.v. het inschrijfformulier op de website van de betreffende locatie.
2. Na aanmelding, zoals vermeld in lid 1, wordt er een intake gesprek gepland om nader kennis te maken en de inschrijving door te nemen.
3. Na toelating zal er een getekende overeenkomst retour gezonden worden naar voogd(en) kind.
4. Beide partijen kunnen ten alle tijden de overeenkomst opzeggen, met een opzegtermijn van minimaal 1 maand vanaf de 1e van de volgende maand. Alleen schriftelijke of email opzeggingen worden geaccepteerd.

Artikel 8 – Begeleiders en groepen
1. Groepen voor de opvang worden gevormd d.m.v. aanmelding, leeftijd, school en motorische vaardigheden.
2. Per 11 kinderen is er tenminste een bevoegd (sport)begeleider. Altijd onder verantwoording van management SportBSO NL.
3. Het kan voorkomen dat een bepaalde sport wordt gegeven door een persoon van een vereniging van desbetreffende sport ter kennismaking.

Artikel 9 – De overeenkomst
1. De overeenkomst is tot stand gekomen, wanneer beide partijen een getekend exemplaar van het contract in zijn of haar bezit heeft gekregen.
2. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd, maar maximaal tot de eerste dag van de maand, waarop het voorgezet onderwijs voor het kind start.
3. De overeenkomst kan ten alle tijden worden opgezegd volgens Artikel 7 – lid 4.
4. De overeenkomst is ten alle tijden aan te passen, met een minimale termijn van 1 maand.

Artikel 10 – prijzen en prijswijziging
1. De prijs die voldaan dient te worden, wordt vooraf afgestemd en is ten alle tijden terug te vinden via de website van de locatie waar uw kind opvang geniet.
2. Tariefwijzigingen worden op duidelijke wijze gecommuniceerd naar voogd(en) van het kind, met een minimale termijn van 1 maand.

Artikel 11 – Betaling en niet-tijdige betaling
1. Betaling geschied per maand.
2. Betalingen kunnen per overboeking of automatische incasso voldaan worden.
3. Betaling van een factuur geschiedt niet vaker dan eens per maand en bovendien niet langer dan een maand vooruit, voordat de opvang plaats heeft gevonden.
4. Wanneer de voogd(en) verzuimd heeft te betalen na het verstrekken van de betalingstermijn, zal er een herinnering gestuurd worden met het verzoek het bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen.
Wanneer er dan nog steeds niet betaald wordt, is SportBSO NL bevoegd de wettelijke rente en incassokosten te rekenen en eventueel zelfs uit handen te geven, om zodoende de factuur toch betaald te zien worden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of overeenkomst voortvloeit.

Artikel 13 – Klachtenprocedure
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omgeschreven worden ingediend bij SportBSO NL bv, tijdig nadat de voogd(en) van het kind de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
Klagen binnen twee maanden na dat het moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht, kan tot gevolg hebben dat de voogd(en) zijn of haar rechten verliest. Mer informatie omtrent het klachtenreglement vindt u op de website van uw locatie.
2. SportBSO NL zal de klacht, volgens de klachtenprocedure binnen SportBSO NL behandelen en de klachtdoener op de hoogte houden van de uitkomst. Dit zal uiterlijk 1 maand na de klacht zijn.
3. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van Artikel 15.

Artikel 14 – Geschillenregeling en Wet Klachtenrecht
1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag, (www.sgc.nl).
2. Geschillen die betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte zijn uitgesloten van behandeling door de Geschillencommissie.
Indien toonbaar het gevolg is van het handelen of de nalatigheid van de ondernemer, is er een geschil over de gevolgen daarvan in relatie tot deze Algemene voorwaarden (bijvoorbeeld een doorbetalingsverplichting) wel ontvankelijk; de letselschade zelf niet. Voor de letselschade zelf staat uiteraard de gang naar de rechter open.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn of haar klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
4. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan (zie artikel 15 lid 3) bij de
Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij of zij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij of zij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij of zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor marginale toetsing van dit bindend advies staat de gang naar de
rechter open. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
7. Indien de consument zulks wenselijk acht, kan hij of zij een klacht indienen bij een klachtencommissie volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen.
Het is in dat geval niet vereist, in afwijking van artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden, dat de klacht eerst bij de ondernemer wordt ingediend.